Nehmotný majetok

Ponúkame služby znaleckého stanovenia hodnoty nehmotného majetku:

  • know-how, goodwillu, práv z priemyselného vlastníctva – najmä patentov a ochranných známok ako aj iných výsledkov tvorivej duševnej činnosti,
  • práva plynúce zo zmlúv, ručenie, vecné bremená,
  • projektová dokumentácia, investičné zámery, zákaznícke kmene,
  • software.

V prípade záujmu o stanovenie hodnoty nehmotného majetku nás neváhajte kontaktovať spolu s uvedením základných informácií o predmete a účele ohodnotenia a my vám veľmi radi pripravíme ponuku šitú na mieru.

Účely ohodnotenia
  • nepeňažné vklady podľa § 59 Obchodného zákonníku,
  • koncernové vzťahy § 59a Obchodného zákonníku (predaj, licencie),
  • poradenstvo pri nezávislých transakciách (predaj, licencie),
  • porušovanie práv duševného vlastníctva a práv nekalej súťaže podľa § 51 Obchodného zákonníku,
  • ocenenie nehmotného majetku pre účely účtovného výkazníctva.