Linky

Nasledujúci zoznam obsahuje linky súvisiace so znaleckou činnosťou a ohodnocovaním všeobecne. Stránky vám môžu pomôcť zorientovať sa v problematike znalectva a ohodnocovania majetku a priblížiť niektoré metódy a postupy, ktoré využívame pri príprave znaleckých posudkov.

Stránky obsahujúce legislatívu upravujúcu znaleckú činnosť v Slovenskej republike:

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Zákon č. 382/2004 Z.z.) – základný predpis upravujúci činnosť znalcov a prekladateľov v Slovenskej republike.

Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty (Vyhláška č. 492/2004 Z.z.) – vyhláška obsahujúca odporúčanú metodológiu pre vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty jednotlivých druhov majetku.

Stránky s informáciami o ohodnocovaní (v angličtine):

Stránky prof. Damodarana – profesor Aswath Damodaran pôsobiaci na Stern School of Business na New York University je momentálne jednou z najväčších autorít v oblasti ohodnocovania, jeho stránka obsahuje zaujímavé články o teórii a praxi ohodnocovania podnikov, modely a aktualizované trhové dáta využiteľné v ohodnocovaní podnikov.

TEGoVA (The European Group of Valuers‘ Associations) – Európska skupina asociácií odhadcov, neziskové združenie 48 znaleckých asociácií z 28 krajín reprezentujúce viac ako 70 000 znalcov v oblasti ohodnocovania majetku. Toto združenie stanovuje štandardy ohodnocovania, etické normy a štandardy kvality pre ohodnocovanie majetku.

IVSC (International Valuation Standards Council) – Výbor pre medzinárodné štandardy ohodnocovania, nezávislá a nezisková medzinárodná organizácia, zastupujúca znalcov a znalecké organizácie na celom svete. Organizácia pravidelne vydáva štandardy ohodnocovania všetkých druhov majetku a plní výskumné úlohy v oblasti ohodnocovania.